Avís legal i política de privacitat

1. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), s'exposen tot seguit les dades identificadores d'Inmobiliaria Colonial, SA (d'ara endavant, Colonial), empresa titular del domini www.inmocolonial.com.

Denominació social: Inmobiliaria Colonial, SA
Domicili social: Castellana 52, 28046, Madrid 
Informació de contacte: Avinguda Diagonal 532, 08006, Barcelona; Telèfon: 93 404 79 00; Correu electrònic: infocolonial@inmocolonial.com
Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39608, Llibre 0, Foli 63, Full B-347795, Inscripció 276a
CIF: A28027399

2. USUARIS: L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix a aquell que el realitza la condició d'USUARI, i aquest accepta, des de l'accés i/o ús esmentats, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les Condicions esmentades seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin de compliment obligat. 

3. ÚS DEL PORTAL: www.inmocolonial.com proporciona accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Colonial o a tercers. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. La responsabilitat esmentada s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts del portal. En el registre esmentat l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, es pot proporcionar a l'USUARI una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple fòrums de discussió o canals de comunicació) que Colonial ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Colonial, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Colonial es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons el seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Colonial no serà responsable de les opinions proporcionades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació.

4. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES: Les dades personals que obtinguem seran tractades per Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA, la informació de contacte es detalla a continuació:

Denominació Social: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, SA
Direcció: Passeig de la Castellana, 52, 28046 - Madrid
Telèfon: 93 404 79 00
Correu electrònic: ucnormativo@inmocolonial.com

Aquestes dades personals es tractaran per poder respondre a les consultes que ens faci a través dels formularis habilitats a aquest efecte, així com, si així ens ho demana o ho autoritza pel que fa a les cookies que instal·lem, per adaptar la pàgina web als seus necessitats, i per informar-lo i enviar-li comunicacions, fins i tot per mitjans electrònics i / o telemàtics, sobre la nostra empresa, incloent informació sobre els diferents esdeveniments societaris de el Grup Colonial. En conseqüència, la base jurídica de l'tractament és el seu consentiment.

Les dades personals es tractaran únicament durant el temps en què siguin necessaris, útils i pertinents. Un cop finalitzada la relació, les dades es conservaran només als efectes de i durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals que siguin d'aplicació. Només tindran accés als mateixos aquells tercers als quals estigui legalment obligada a facilitar-los i les empreses a les quals s'hagi encomanat serveis de gestió interna de l'empresa.

Així mateix, es podran exercir els drets, en els termes que estableix la legislació vigent, els seus drets d'accés, rectificació o supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, revocar el consentiment prestat, o sol·licitar la portabilitat de les seves dades dirigint una comunicació postal a l'adreça indicada anteriorment o electrònica a ucnormativo@inmocolonial.com. En qualsevol cas, l'afectat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts del lloc web de Colonial, entenent-se, a títol merament informatiu, textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, els noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de Colonial i de tercers i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, llevat que s'especifiqui el contrari. 
De conformitat amb l'exposat, l'usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web de Colonial que siguin titularitat de Colonial o de tercers, i queda expressament prohibida qualsevol modalitat d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o els elements continguts al lloc web de Colonial esmentats en aquest apartat, a través de qualsevol suport i mitjà, no autoritzada expressament i prèviament pels seus titulars respectius. El contingut d'aquest lloc web es pot visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat sense cap finalitat comercial.
La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d'aquestes condicions i/o de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal. 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Colonial no garanteix l'accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts al web de Colonial, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. 
Colonial no es responsabilitza de la informació i la resta de continguts integrats en espais o llocs web de tercers accessibles des del portal de Colonial a través d'enllaços o hipervincles, a www.inmocolonial.com, ni de la informació i els continguts de qualsevol lloc web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de Colonial. 
Colonial no assumeix cap responsabilitat relacionada amb aquells continguts als quals s'hagi accedit a través del lloc web de Colonial però que es facilitin per part de terceres persones o entitats, i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin produir en relació amb aquests: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin aplicables. 
Colonial no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Colonial; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del lloc web de Colonial; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. 
En tot cas, l'USUARI del portal de Colonial serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Colonial pugui patir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'USUARI de les obligacions a què queda sotmès a través d'aquest avís legal o de les condicions particulars que siguin aplicables. 

7. POLÍTICA DE SEGURETAT: Es prohibeix la creació d'enllaços al lloc web de Colonial des de llocs web de tercers sense l'autorització expressa i per escrit de Colonial. 
L'accés al portal no implica l'obligació per part de Colonial de controlar l'absència de virus o de qualsevol altre element informàtic damnós. Correspon a l'USUARI, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics damnosos.
Colonial no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal. 

8. MODIFICACIONS: Colonial es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquest com la forma en la qual aquests hi apareguin presentats o localitzats. 

9. DRET D'EXCLUSIÓ: Colonial es reserva el dret de restringir l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús i les seves modificacions posteriors. 

10. GENERALITATS: Colonial perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions i qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS I DURADA: Colonial podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades variarà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d'altres degudament publicades. 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l'accés al lloc web, l'USUARI i Colonial acorden sotmetre's expressament a la normativa espanyola vigent i als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pogués correspondre.