Portfoli Barcelona

Illacuna

22@ | BD | Carrer de la Llacuna, 56-70 | Superfície total sobre rasant: 20.451 m²