Portfoli Barcelona

Valor de mercat 31/12/2018

1.263 €m

Superfície sobre rasant

280.343 m²

Nombre d'actius

23 immobles